PONUKA SLUŽIEB NAŠEJ SPOLOČNOSTI

SLUŽBY OCHRANY PRED POŽIARMI

 • Kontroly hasiacich prístrojov v pravidelných intervaloch
 • Opravy, plnenie a likvidácia hasiacich prístrojov vo vlastnej autorizovanej opravovni
 • Kontroly a opravy požiarnych vodovodov v pravidelných intervaloch
 • Predaj hasiacich prístrojov, hydrantového a iného protipožiarneho materiálu
 • Kontroly a preventívna údržba s prehliadkou požiarnych uzáverov a odstraňovanie zistených závad
 • Protipožiarna ochrana káblových rozvodov – zabezpečenie funkčnosti káblov počas požiaru
 • Protipožiarna ochrana požiarnych prestupov, stavebných špár apod.
 • Zabezpečenie kontrol EPS a SHZ
 • Dodávka systémov na ochranu komunikačných miestností, serverovní a elektrorozvodní pred požiarmi
 • Technik požiarnej ochrany – výkon technika, vypracovanie dokumentácie, školenia
 • Špecialista požiarnej ochrany – projekčná a posudková činnosť v oblasti protipožiarnej bezpečnosti

SLUŽBY BEZPEČNOSTI PRÁCE A BEZPEČNOSTNÉHO TECHNIKA

 • Výkon bezpečnostno-technickej služby a funkcie bezpečnostného technika
 • Analýza pracovných rizík, vypracovanie dokumentácie, školenia
 • Poradenská a konzultačná činnosť
 • Predaj bezpečnostných symbolov /plast, samolepiace, luminiscenčné/

SLUŽBY V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

 • Inžinierska činnosť v zmysle zákona o odpadoch č. 238/2001 Z.z. a jeho vykonávacích predpisov pri vydávaní súhlasu alebo vyjadrenia úradom ŽP:
  • na nakladanie s nebezpečným odpadom
  • na prepravu nebezpečných odpadov
  • na zber starých automobilov
  • na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti
  • pri výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva (správa o odpadovom hospodárstve firmy pri stavebnom konaní)
  • k pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi
 • Vypracovanie PROGRAMOV odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu a HAVARIJNÝCH PLÁNOV v odpadovom hospodárstve
 • Vedenie evidencie :
   • odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu, vrátane vypracovania ročného "Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaním s ním" pre úrad ŽP a Recyklačný fond (štvrťročné aj ročné ).
   • o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu pre Recyklačný fond u výrobcov, dovozcov a vývozcov, ktorí sú povinní platiť príspevok do Recyklačného fondu, vrátane "Hlásenia o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu ( štvrťročné i ročné )
 • Poradenstvo k problematike zhodnocovania a zneškodňovania vyprodukovaných odpadov kategórie "ostatný" a "nebezpečný" odpad. (Každý vzniknutý odpad je možné vhodne zlikvidovať).

SLUŽBY V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠIA A SLUŽBY V OBLASTI OCHRANY VÔD

 • kategorizácia zdroja znečistenia ovzdušia
 • výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia
 • vypracovanie žiadosti na uvedenie zdroja znečisťovania do prevádzky
 • sprostredkovanie merania znečisťujúcich látok
 • vypracovanie havarijného plánu a vypracovanie prevádzkového poriadku zariadenia na čistenie odpadových vôd
 • vypracovanie evidencie a hlásenia o množstve vypúšťaných vôd

Všetky vyššie uvedené činnosti vykonávajú priamo kvalifikovaní pracovníci našej spoločnosti, alebo sú zabezpečované externými spolupracovníkmi.